Likabehandlingsplan med handlingsplan, åtgärdsplan och läsårets rutiner

Likabehandlingsplan finns mot diskriminering och annan kränkande behandling. Här är det viktigt att följa lagen, göra en handlingsplan och ha en plan för åtgärder. De är viktigt att arbeta förebyggande och att de rutiner som finns följs upp. Så jobbar vi. Här kan du läsa närmare om vad detta arbete innebär för oss på SIMA Folkhögskola. 

Skolans vision och mål

Vision
”Alla som studerar eller arbetar på SIMA folkhögskola ska känna sig välkomna, accepterade och uppskattade”.

Mål
Ingen skall känna sig diskriminerad eller utsättas för kränkningar. Skolan ska präglas av en öppen attityd och respekt för människors lika värde. Samtliga deltagare och personal ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättningar eller ålder.

Alla deltagare är all personals ansvar och ska tillsammans med deltagarna aktivt arbeta för att förhindra alla former av kränkande behandling. Skolan ska arbeta aktivt och målinriktat för en trygg psykosocial lärandemiljö och där deltagarna blir uppmärksammade, sedda, bekräftade och respekterade. Det dagliga arbetet ska genomsyras av respekt för den enskilde individen och baseras på den värdegrund som anges i skollag och skolförfattningarna. Skolan ska förena dessa med Folkbildningsrådets och huvudmannens styrdokument för folkhögskolan.

All undervisning på SIMA folkhögskola ska vara fritt från all kränkande behandling och skolan ska bestämt ta avstånd till alla tendenser av trakasserier och kränkande behandling. All undervisning och allt undervisningsmaterial ska dessutom vara fritt från diskriminering och kränkande inslag. Alla medarbetare och alla deltagare ska ha kunskap om skolans Likabehandlingsplan.

Lagstiftning

Huvudmannen för verksamheten är ansvarig för att lagen följs av anställda i verksamheten. Kraven som ställs är att varje enskild verksamhet ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja lagens syfte. Det ska finnas en Likabehandlingsplan för verksamheten och därutöver är verksamheten skyldiga att förebygga och förhindra, utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och annan kränkande behandling. Skyldigheten gäller när medarbetare kränker deltagare, men också när deltagare kränker andra deltagare. På SIMA folkhögskola tillämpas även lagen när det gäller situationer där medarbetare kränker annan medarbetare.

Diskrimineringslag (2008:567)
Lagen trädde i kraft 1 januari 2009 och ska motverka diskriminering och ska på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck (att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger utryck för att tillhöra ett annat kön än sitt fysiska)
 • Etnisk tillhörighet (nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande)
 • Religion eller annan trosuppfattning (lagen gäller inte politisk uppfattning)
 • Funktionsnedsättning (att någon har varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av sin funktionsförmåga som uppstått till följd av skada eller sjukdom)
 • Sexuell läggning (homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning)
 • Ålder

Skollagen 1 kap. 2§
Verksamheten i skola skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skalla främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan:

 • Främja jämställdhet mellan könen samt
 • Aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden.

Aktuella begrepp enligt Skolverkets allmänna råd och skolans egen tolkning

Diskriminering
Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och därmed kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån olika grunder såsom kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Direkt diskriminering
Direkt diskriminering är om en deltagare eller medarbetare missgynnas genom särbehandling på grund av någon av de diskrimineringsgrunder som lagen omfattar. Ett exempel är tex. När medarbetare aktivt väljer att inte ta upp HBTQ-frågor vid undervisning i olika samlevnadsförhållanden.

Indirekt diskriminering
Indirekt diskriminering är om en deltagare missgynnas genom att till synes neutrala ordningsregler med mera tillämpas så att de får en i praktiken diskriminerande effekt.

Främlingsfientlighet
Främlingsfientlighet avser motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika.

Homofobi
Homofobi avser motvilja mot eller förakt för HBTQ-personer.

Trakasserier och kränkande behandling
Gemensamt för kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en individs värdighet. Både medarbetare och deltagare kan göra sig skyldiga till trakasserier och kränkningar. Kränkningar har inte något samband med diskrimineringslagarna.

Trakasserier och kränkande behandling kan vara:

 • Fysisk (t.ex att bli utsatt för slag och knuffar)
 • Verbal ( t.ex att bli hotad eller bli kallad nedsättande saker)
 • Psykosocial ( t.ex att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, ”himla med ögonen”, sucka högt bakom ryggen)
 • Text- och bildburen ( t.ex klotter, brev och lappar, e-post, sms och mms, bilder på nätet)

Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. Kränkningar kan utföras av en eller flera tillsammans och riktas mot en enskild eller en grupp. De kan äga rum vid ett enstaka tillfälle eller upprepas över tid. Det är viktigt att alltid utgå från den individuella upplevelsen av kränkningen och ta den på allvar.

Mobbning
Mobbning förutsätter att den som utsätts kränks vid upprepade tillfällen, vilket skiljer mobbning från andra former av kränkande behandling. Vidare råder en obalans i makt mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbning.

Rasism
Rasism bygger på föreställningen om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper.

Sexuella trakasserier
Avser kränkningar grundade på kön eller som anspelar på sexualitet.

Förebyggande arbete för att främja likabehandling

I skolans arbete med att nå visionen ”Alla som studerar eller arbetar på SIMA folkhögskola ska känna sig välkomna, accepterade och uppskattade” är de främjande åtgärderna ett viktigt redskap.

Vid rekrytering
Allt marknadsföringsmaterial ska vara fritt från innehåll som kan uppfattas som kränkande eller diskriminerande. Det ska säkerställas att antagningen sker likabehandlande. Vi rekrytering av nya medarbetare ska Likabehandlingsplanen presenteras och tydliggöras att den måste efterlevas.

Generellt i vardagen
Kvinnor och män ges lika tal/teckenutrymme i alla sammanhang; lektioner, personalmöten, centrala dagar, informella sammankomster.

Aktiviteter planeras så att alla ges förutsättningar att delta.

Undervisningen och undervisningsmaterial
Vid varje ny kursstart/terminsstart diskuteras skolans Likabehandlingsplan med deltagarna och ges då möjlighet att själva att exemplifiera olika former av diskriminering och kränkning. Vi detta tillfälle tydliggörs också hur man som enskild deltagare har möjlighet att vända sig till medarbetare och skolledning då man anser sig kränkt eller diskriminerad.

Vid undervisningen/övrig tid ska särskilt:

 • Allt material vara fritt från kränkande eller diskriminerande inslag och ska inte sprida rasistiska eller andra förlegade föreställningar med avseende på diskrimineringslagen.
 • Medarbetarna ska vara tydliga och konkreta när de upptäcker tendenser till kränkande behandling tex. omedelbar tillsägelse.
 • Medarbetare accepterar inte ett dåligt eller aggressivt beteende, inte ens som skämt.
 • Samtal förs med deltagarna om attityder, värderingar och relationer som del i undervisningen.
 • Deltagarna ska ha inflytande över sina studier och kan därmed främja ett demokratiskt arbetssätt.
 • Likabehandlingsplanen ska diskuteras under deltagarrådet.
 • Likabehandlingsplanen är en del av ordinarie undervisningen.
 • Trivselfrågor tas upp naturligt i undervisningen. Oftast är det den enskilde medarbetaren som uppfattar tendenser i klassrummet.
 • Likabehandlingsfrågor ska även tas upp i de individuella samtal som mentor genomför i anslutning till uppföljning av den individuella studieplanen.
 • Små grupper med hög lärartäthet
 • Främja sociala aktiviteter som en del i undervisningen

Åtgärder vid kränkande behandling

Alla medarbetare har skyldighet att rapportera och medverka till att utreda uppgifter redan vid misstanke om diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling

Deltagarnas ansvar
Alla deltagare bör genast rapportera diskriminering eller annan kränkande behandling på skolan till närmaste medarbetare, lagledaren på enheten eller skolledning (biträdande rektor, rektor). Det är alltid den utsatte deltagaren som avgör om ett beteende eller en handling är kränkande eller diskriminerande. Deltagaren har rätt till hjälp och vem deltagaren än kontaktar har deltagaren rätt att bli tagen på allvar.

Medarbetarens ansvar/rutiner vid upptäckt:

 • Vid upptäckt ska medarbetaren genast ingripa och försöka lösa den akuta situationen. En deltagare som upplever sig kränkt vänder sig främst till sin mentor och med möjlighet att ta ärendet vidare till skolledning. Om en medarbetare är inblandad i kränkningen ska deltagaren direkt vända sig till skolledning (biträdande rektor, rektor).
 • Medarbetare/skolledning utreder händelsen och samtliga kontakter, åtgärder etc dokumenteras. All dokumentation ska sättas in i speciell pärm på hos rektor. Vid behov upprättas ett åtgärdsprogram.
 • Ett åtgärdsprogram upprättas tillsammans med deltagaren och skolledning.
 • Åtgärdsprogrammet följs upp och utvärderas.
 • Förordning (2002:1012) har region Jönköpings län delegerat till folkhögskolorna att följa. Detta exempel följer även SIMA folkhögskola på samtliga enheter:

  4 § Om en deltagare inte kan anpassa sig till de arbetsformer som utbildningen bygger på eller, i fall där arbetsplatsförlagd utbildning eller praktik ingår i utbildningen, visat sig uppenbart olämplig i den praktiska tjänstgöringen, får deltagaren skiljas från utbildningen.

  5 § Om en deltagare gjort sig skyldig till upprepade förseelser eller en allvarlig förseelse, eller om deltagaren uppträtt olämpligt vid upprepade tillfällen eller deltagarens uppförande på annat sätt kan antas inverka skadligt på andra deltagare, får deltagaren avstängas från utbildningen helt eller delvis under högst två veckor eller förvisas från kommunens eller landstingets kommunala vuxenutbildning för en viss tid, högst ett och ett halvt år. Om en deltagare står under åtal för gärningen, får deltagaren förvisas på grund av den endast om han eller hon erkänt denna eller om en domstol funnit utrett att deltagaren begått gärningen.

  6 § Frågor om skiljande från utbildningen, avstängning eller förvisning avgörs av styrelsen för utbildningen. Om det bedöms nödvändigt, med hänsyn till risken för andra deltagare och personal inom den kommunala vuxenutbildningen, får rektorn i avvaktan på att styrelsen skall avgöra ett ärende om avstängning eller förvisning, besluta att med omedelbar verkan tillfälligt avstänga en deltagare. Ett beslut om tillfällig avstängning gäller till dess ärendet prövats av styrelsen, dock längst under två veckor.

  7 § Styrelsen för utbildningen skall se till att det i ett ärende om skiljande från utbildningen, eller om avstängning eller förvisning finns en utredning som allsidigt klarlägger de omständigheter som är av betydelse för ärendets bedömning. Utredningen skall inledas omgående och genomföras så skyndsamt som möjligt. Deltagaren skall få tillfälle att muntligen yttra sig inför styrelsen för utbildningen. Var och en som antas kunna lämna upplysningar av betydelse skall höras under utredningen.

  Styrelsen för utbildningen får förordna att beslut enligt 6 § första stycket skall gälla med omedelbar verkan.

Kartläggning

 • Biträdande rektor och/eller lagledaren informerar om Likabehandlingsplanen vid varje termins- och kursstart. Planen ska vara tillgänglig för alla deltagare.
 • En gång per termin genomförs en trygghetsenkät som bygger på de olika diskrimineringsgrunderna.
 • Enkäten sammanställs och analyseras i medarbetargruppen.
 • Deltagarrådet tar del av resultatet
 • Enheten upprättar ev. en åtgärdsplan tillsammans med deltagarrepresentanter.

Förankringsarbete och revidering
Information om likabehandlingsplanen genomförs vid varje termins-/kursstart av lagledare och/eller biträdande rektor. Planen ska finnas på skolans hemsida och ska delges alla nyanställda. Planen läggs även ut på skolans SharePoint/ Teams

Rutin för läsåret

Augusti

 • Likabehandlingsplanen klargörs för alla deltagare.

September

 • Förebyggande planering med deltagarrådet på enheterna utifrån identifierade behov, revidering.
 • Medarbetarenkät

November

 • Deltagarenkät utformas av koordinator.
 • Förebyggande planering i ledningsgruppen utifrån identifierade behov, revidering

December

 • Trygghetsenkät

Januari

 • Sammanställning av respektive enkät.

Februari

 • Förebyggande planering utifrån deltagarenkätens resultat. Förebyggande planering utifrån organisationsbarometern.

April-Maj

 • Deltagarenkät. Medarbetarutvärdering.

Maj-Juni

 • Revidering av Likabehandlingsplanen 

Den här Likabehandlingsplanen reviderades senast den: 2021-08-24

Fredrik Skillermark, Rektor
SIMA folkhögskola