Policy för disciplinära åtgärder

Varning, avstängning och avskiljande

SIMA folkhögskola arbetar för att alla studerande ska ha lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder samt att förebygga och förhindra hot, våld, trakasserier och andra handlingar som påverkar vårt arbete på ett negativt sätt.

Om en situation uppkommer kan skolan komma att varna, avstänga eller avskilja en studerande från studierna. Beslut om att varna, avstänga eller avskilja från studierna sker av rektor/biträdande rektor och meddelas dels i samtal och dels skriftligt med angivande av den period beslutet gäller (se not för definition).

Nedan följer exempel på frågeställningar där detta kan bli aktuellt. I praktiken är det omöjligt att förutse alla situationer utan en bedömning måste alltid ske från fall till fall.

Våld/hot om våld

Våld eller hot om våld accepteras självklart inte.

Droger

SIMA folkhögskola är en drogfri skola. Det betyder att inga droger eller alkohol skall intas av någon i samband med skolarbetet. Vid antagningen informeras sökande om skolans policy. Alla på skolan har ansvar för att uppmärksamma om droger förekommer eller om någon är alkoholpåverkad i samband med skolarbetet.

Kränkande behandling

Skolan accepterar inte kränkande behandling pga kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättningar, sexuell läggning eller ålder. Uppstår en sådan situation sker i första hand samtal med deltagarna av mentor/lagledare/biträdande rektor/rektor beroende på situationens karaktär. Vid behov deltar även skolans kurator.

Internetanvändning

Vi har samma etiska regler när vi arbetar med datorn som verktyg som i andra sammanhang. Det är inte tillåtet att lagra, sprida, bearbeta eller kopiera sådana material som strider mot skolans värderingar, via lagringsmedia, nätverk eller i tryck på papper. Exempel på otillåtet material: rasistiskt, pornografiskt, sexuella trakasserier, djurplågeri, grovt våld, drogrelaterade eller annat som strider mot svensk/internationell lag.

Materialavgift

En materialavgift kan komma att tas ut vid specifika kurser/kursmoment.

Frånvaro

Studerande kan komma att avskrivas från utbildningen pga för hög frånvaro. Bedömningen sker i varje enskilt fall.

Not

Avstängning – innebär att deltagaren under en bestämd tid inte får delta i undervisningen eller annan verksamhet inom ramen för utbildning vid skolan och inte heller vistas på skolan.

Avskiljande – innebär att deltagaren får sluta vid skolan

Fredrik Skillermark, rektor
190819