Studeranderättslig standard

SIMA folkhögskola – en skola på fler platser för gemenskap i teckenspråkig miljö. Skolan finns i dagsläget på fyra platser i Sverige. I Örebro, Stockholm, Åkarp och i Göteborg. Den studeranderättsliga standarden gäller samtliga enheter.

Ansökan/ansökningsförfarande

Vi har intagning för nya deltagare vid terminsstart höst- och vårtermin i mån av plats. För att ansöka till SIMA folkhögskola skickar du in en ansökningsblankett via SchoolSoft på vår hemsida.

Sista ansökningsdag för våra långkurser allmän- och särskild kurs är för höstterminen 20 maj och för vårterminen 20 november. För våra kortkurser anges sista anmälningsdag för respektive kurs.

Ansökningsblankett och information om ansökningsförfarande finns tillgängligt på skolans hemsida. När vi mottagit din ansökan kallas du till ett möte på skolan, där får du möjlighet att veta mer och vi diskuterar tillsammans dina önskemål med studierna samt dina möjligheter till pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättningar eller vid bristande kunskaper i svenska. Efter mötet tar vi ställning till om vi kan erbjuda dig en plats. Antagning eller avslag meddelas skriftligt.

I rekryteringsförfarandet av nya deltagare prioriteras deltagare med behov av teckenspråkig miljö och deltagare med kort studiebakgrund. Vi eftersträvar fungerande undervisningsgrupper där social och språklig interaktion kan uppstå.

Våra uppdragsutbildningar SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurser), Svenska från dag ett, SFI samt Etableringskurs har löpande intag.

Om en kurs upphör eller ställs in

Om en kurs ställs in, t ex på grund av för få sökande, meddelas du som sökande skriftligt så snart vi vet eller minst två veckor innan kursen var planerad att starta.
Om det finns risk för att utlovad kurs inte kan genomföras helt eller delvis kommer vi meddela dig som studerar så snart som möjligt skriftligt och med en förklaring om vilka skälen är till att vi inte kan genomföra kursen alls eller inte fullt ut.

Information vid kursstart

Precis innan du börjar hos oss erhåller du information om vem som är kursansvarig och dennes kontaktuppgifter, kursplan och schema, terminstider och ledigheter, riktlinjer för intyg, behörigheter och studieomdömen, frånvaroregler, rapporteringssystem till t ex CSN, försäkringar, tillgång till användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen, etiska regler och ansvar vid använing av internet i folkhögskolans lokaler, villkor för avstängning och avskiljande samt till den rättsliga standardens innehåll och innebörd i övrigt. All denna information finns även på vår hemsida: simafolkhogskola.

Sekretess

Som enskild folkhögskola lyder skolan inte under offentlighetsprincipen och omfattas inte heller av Offentlighets- och Sekretesslagen. Vår målsättning är ändå att du som deltagare ska kunna känna dig trygg med att uppgifter som rör dig och dina närstående inte sprids mot ditt samtycke. Vi har därför upprättat avtal med samtliga anställda för att avtala tystnadsplikt.

Behandling av Personuppgifter

För att vi som folkhögskola skall kunna bedriva utbildning via statsbidrag och för att vi ska erbjuda dig en utbildning som är personligt utformad efter dig och dina behov behöver vi behandla vissa uppgifter om dig som person. För att säkerställa att du har vetskap om detta får du lämna ett skriftligt samtycker för behandling om personuppgifter.

Uppgifter som rör dig som deltagare förvaras under säkra former och lämnas endast vidare till nedanstående instanser:

 • CSN gällande antagning, studieförsäkran och eventuella studieavbrott.
 • Försäkringskassan för deltagare som behöver påvisa deltagande i studier.
 • Folkbildningsrådet (bidragsgivande myndighet).
 • Deltagarens hemlandsting/region (för erhållande av bidrag).
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten (för erhållande av bidrag).
 • Arkivering.

Enligt rutin för arkivering arkiveras följande handlingar på skolan:

 • Ansökningshandlingar för ej antagna sökande arkiveras ett år
 • Ansökningshandlingar för antagna deltagare arkiveras tre år
 • Sammanställning av deltagarens studietid arkiveras tre år
 • Intyg och ev. studieomdömen arkiveras på obestämd tid.

Närvarokrav

Folkhögskolan är en frivillig skolform och bygger på egen vilja och frivillighet vilket är grunden för en god närvaro. SIMA folkhögskola har ett närvarokrav på minst 75%. Din närvaro diskuteras kontinuerligt mellan dig och din mentor. Överstiger frånvaron 25% så vidtages åtgärder enligt handlingsplan. Upprepad frånvaro leder till varning och kan också leda till avskiljande från studier. Ta också kontakt med din lärare/ mentor så att du vet vad du missar och vad du behöver göra för att komma in i arbetet igen. Du har själv det ansvaret. Under grupparbeten är det extra viktigt att du håller kontakt med dina studiekamrater så att de andras studier inte blir lidande av din frånvaro.

Försäkringar

Som deltagare på SIMA folkhögskola omfattas du av en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt (även under lov) under tiden du är inskriven på SIMA folkhögskola.

Terminstider

Höstterminen är alltid 18 veckor och vårterminen är 22 veckor.

Avgifter/Eget material och utrustning

Studier på folkhögskola är kostnadsfria för dig som deltagare. Däremot tillkommer en terminsavgift på 300 kronor där deltagarförsäkring, studiebesök, m.m ingår. För vissa aktiviteter ex. visst skapande material, speciella aktiviteter och studieresor kan du som deltagare behöva betala en avgift. Du som deltagare ansvarar själv för att ha lämpliga kläder utifrån de aktiviteter du har på ditt schema, ex. idrottskläder. Egen dator krävs till kurserna Vård- och omsorgsutbildning, Stödassistent, Allmän kurs på distans och Konst på distans.

Delaktighet genom Deltagarråd

För att möjliggöra delaktighet och påverkansmöjligheter kan du som deltagare på vara med i skolans deltagarråd. Deltagarrådet är ett forum för demokrati där du som deltagare kan uttrycka och framföra dina åsikter och argument kring skolans utveckling. Det finns ett deltagarråd på alla enheter. De punkter som behöver tas upp med lärarlaget eller ledningen förs vidare av respektive enhets lagledare.

I SIMA Folkhögskoleförenings styrelse finns plats för en deltagarrepresentant, som deltagarna själva väljer.

Trivselregler och disciplinära åtgärder

Vår målsättning är att SIMA folkhögskola speglar den mångfald av människor som vårt samhälle utgör och att alla deltagare och personal skall känna sig välkomna och respekterade. För allas välbefinnande är det viktigt att vi tillsammans aktivt arbetar för att få en trevlig arbetsmiljö och att vi visar hänsyn till varandra.

På SIMA folkhögskola gäller naturligtvis samma civilrättsliga regler som i samhället i övrigt. SIMA folkhögskola har nolltolerans mot alkohol under skoltid, och nolltolerans mot narkotika. Rökning sker endast på anvisad plats. Vid överträdelse och missbrukande vidtas åtgärder enligt stegen i handlingsplan för disciplinära åtgärder. Skolan tillämpar disciplinära åtgärder i tre nivåer:

 • Varning
 • Avstängning
 • Avskiljande

Beslut om avskiljande av studier fattas av skolans rektor/biträdande rektor. Beslutet meddelas via samtal och skriftligen med besvärshänvisning till skolans styrelse och Folkbildningsrådets studeranderättsliga råd.

Grunder för avskiljande från studier

Följande är grunder för eventuellt avskiljande av studier:

 • Våld och hot om våld, rasistiska eller sexuella trakasserier eller annan kriminalitet.
 • Användning av alkohol och narkotika.
 • Upprepad och långdragen misskötsel av studier.
 • Utvärdering genom utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal mellan deltagare och mentor genomförs minst två ggr/termin. Under dessa samtal diskuteras din studiesituation där mål och måluppfyllelse och utvärdering är viktiga inslag. Din mentor har skyldighet att två ggr/termin erbjuda dig ett utvecklingssamtal. Vill du som deltagare själv diskutera något som rör din studiesituation kan du begära ett utvecklingssamtal, du kan även adjungera andra lärare till detta samtal.

Studerandes möjlighet att framföra synpunkter/klagomål

SIMA folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas Studerande rättsliga råd. Om du som deltagare vill framföra synpunkter/klagomål eller att du anser att du inte blivit rättvist behandlad finns följande ordning för att framföra dina synpunkter:

 1. Under fliken "Synpunkter" på vår hemsida simafolkhogskola.se
 2. Mentor
 3. Lagledaren på din skola
 4. Biträdande rektor (kontaktuppgifter finns på hemsidan)
 5. Rektor (kontaktuppgifter finns på hemsidan)
 6. Styrelsen via styrelsens ordförande (kontaktuppgifter på hemsidan)
 7. Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) via telefon, e-post eller brev (08-412 48 00 - FSR, Box 380 74, 100 64 Stockholm - )