Syftet med folkhögskola

Folkhögskola är folkbildning. Samtalet och ditt aktiva deltagande i gruppen är en av grundpelarna i folkhögskolans pedagogik. På folkhögskola kan du till stora delar själv vara med och påverka din utbildning. Här utgår lärandet från dig som deltagare - dina behov, dina förkunskaper och dina erfarenheter. 

Folkbildning ska bidra till att

  • stärka och utveckla demokrati
  • göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang i och delta i samhällsutvecklingen
  • utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  • bredda intresset för kultur och öka delaktigheten i kulturlivet

Statens mål med folkbildning

Folkbildningen ska ge alla möjligheten att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

Folkbildning är mer än utbildning

På folkhögskola utvecklar individen en personlig relation till sina kunskaper. Vi lär för livet! Folkhögskolan strävar efter att vara en bildande och en samhällskritisk röst. Det finns en tro på folkbildningens betydelse för ett hållbart demokratiskt samhälle. Folkhögskolor har funnits i 150 år, långt innan demokratin infördes i Sverige och har alltid legat i framkant vad gäller idéutveckling och pedagogik.

Minskar utbildningsklyftor

På folkhögskola ryms en mångfald av människor, idéer och intressen. Oavsett bakgrund eller utbildningsnivå finns det ofta kurser som är anpassade efter den nivå du befinner dig på. En del har inte gått färdigt grundskolan eller gymnasiet, andra har högskoleutbildning eller många års yrkesliv bakom sig. 

Fritt och frivilligt

De som går på folkhögskola är vuxna som själva har valt att studera på folkhögskola. De har fritt valt vilken folkhögskola de önskar studera vid och har ansökt dit. Utgångspunkten är att alla människor deltar av fri vilja i lärandeprocesser som inbegriper socialt samspel, samarbete, diskussion och reflektion, som ger en bra grund för lärande. Varje folkhögskola bestämmer själv över sin profil, sina kurser och sitt sätt att arbeta. Det gör varje folkhögskolas utformning unik.

Tillgängligt och öppet för alla

Folkhögskolan försöker vara tillgänglig för alla. Detta är särskilt viktigt då folkhögskolan gärna vänder sig till dem som har stött på hinder i andra utbildningsformer eller har en funktionsnedsättning. Folkhögskolan kan och vill erbjuda möjlighet till etablering och delaktighet för fler nya svenskar och nationella minoriteter. Folkhögskolan är en mötesplats som skapar sammanhållning och respekt mellan människor, oavsett bakgrund, erfarenhet, åsikter eller tankar.

Samtalet i fokus

Samtalet och deltagarnas aktiva deltagande är en viktig del i folkhögskolans pedagogik. Genom mindre studiegrupper som följs åt under studietiden uppnås ett klimat där alla får plats. Undervisningen utgår från dina erfarenheter och baseras på samtal i kursgruppen.

Unik värdegrund

Folkhögskolorna är fria från vinstuttag. Privatpersoner eller företag kan inte starta folkhögskolor, det är alltid organisationer eller folkrörelser som står bakom. De folkrörelseanknutna idéerna i kombination med den demokratiska organisationsformen skiljer folkhögskolorna från privata aktörer på utbildningsmarknaden.

Texten kommer från folkhogskola.nu